Age Management Excellence Award: Výzva k nominaci

Byl vyhlášen šestý ročník ocenění „Age Management Excellence Award“, které bude uděleno firmě s příkladným přístupem k age managementu, tedy k řízení lidí s ohledem na věk na základech konceptu pracovní schopnosti. 

Přijímáme nominace od společností a organizací ze zemí Visegradské čtyřky – z Česka, Slovenka, Polska a Maďarska. Cena bude předána v rámci šesté mezinárodní konference projektu (ne)stárneme!, která proběhne v termínu 19.–20. června 2023 v Praze.  

Celý text „výzvy k nominaci“ naleznete zde.

Své nominace na ocenění zasílejte emailem do 31. května 2023 na spata@keynote.cz.

Země V4 procházejí dramatickou demografickou změnou, jejímž následkem je stárnutí a úbytek pracovní síly. Pro zachování konkurenceschopnosti a udržitelnosti z hlediska pracovní síly budou ekonomiky všech zemí nevyhnutelně směřovat k vyšší digitalizaci, robotizaci a automatizaci. Zásadní bude rovněž adaptace pracovníků na požadavky měnícího se trhu práce zvyšováním jejich úrovně znalostí, dovedností a kompetencí v souladu s technologickým rozvojem.

Pro lepší porozumění problematice stárnutí v pracovním životě vznikl ve Finsku v 80. letech minulého století tzv. koncept pracovní schopnosti (tým Finského institutu pracovního zdraví kolem prof. Juhani Ilmarinena), který považuje pracovní schopnost člověka za klíčový ukazatel jeho uplatnění na trhu práce. Pro udržení stárnoucích zaměstnanců na trhu práce je nezbytné vytvořit podmínky, které budou zohledňovat jejich zdraví, fyzický stav i duševní kapacitu, ale také je budou motivovat k delšímu pracovnímu životu. Do popředí se proto začínají dostávat otázky udržení pracovní schopnosti zaměstnanců do vyššího věku,

 které zahrnují nejenom oblast zdraví, ale i kompetencí, motivace, postojů, ale i podmínek na pracovišti, které spojuje právě koncept pracovní schopnosti. Z hlediska udržení starších pracovníků na trhu práce je využití konceptu age managementu velmi užitečným nástrojem, což dokládají zkušenosti zemí s praxí dlouhou desítky let, jako jsou Finsko či Německo. V zemích V4 je uplatňování age managementu stále ještě na počátku a organizátoři konference se domnívají, že příklady pozitivní praxe je třeba ukazovat a oceňovat.

Fáze výběru oceněné firmy:      

  • Nominační kolo – Programová rada (PR), veřejnost a zástupci firem nominují firmy s krátkým odůvodněním a popisem dobré praxe (do 31. května 2023)
  • Rozhodovací kolo – PR posoudí nominace a vybere vítěznou firmu (do 9. června 2023)

PR bude nominace na ocenění posuzovat podle použití konceptu pracovní schopnosti ve firmě tak, jak byl vyvinut Finským institutem pracovního zdraví. Nominovaná firma by měla pracovat s daty získanými z měření pracovní schopnosti a přijímat opatření implementovaná dle jednotlivých pater Domu pracovní schopnosti. V rámci hodnocení bude posuzován dosažený posun ve všech sledovaných pilířích age managementu a zlepšení spokojenosti zaměstnanců.

Více informací o konceptu age managementu naleznete na našem webu www.agemanagement.cz