Nástroj na měření pracovní schopnosti – Work Ability Index 1. 0 (WAI)

Metoda WAITM byla vyvinuta v osmdesátých letech minulého století ve Finským institutem pracovního zdraví v Helsinkách. Pracovní schopnost lze hodnotit nástrojem WAITM na základě konstrukce „Domu pracovní schopnosti“.

Tento nástroj představuje subjektivní dotazník, skládající se ze sedmi oblastí, hodnotící standardním způsobem významné faktory pracovní schopnosti. Může být použit pro skupinová stejně jako pro individuální hodnocení pracovní schopnosti.

Získaná hodnota WAITM měřeného zaměstnance bývá porovnána s tzv. referenční hodnotou, která představuje průměrnou hodnotu pracovní schopnosti pro muže anebo ženu, stejného věku a vykonávající stejný typ práce (fyzická, duševní anebo kombinovaná). Referenční hodnoty byly získány z rozsáhlých zahraničních výzkumných studií u zaměstnanců různého věku a pracujících v různých průmyslových odvětvích.

Nicméně vzhledem k povaze zkoumaných oblastí je potřeba uvést, že dotazník je nástrojem, který je nutné hodnotit ve spolupráci s lékařem a za podmínek přísné ochrany osobních údajů měřených osob. Vyhodnocení pracovní schopnosti zaměstnance pomocí Indexu pracovní schopnosti WAITM je v současné době považováno za jeden z předních způsobů komplexního nestranného vícefaktorového vyhodnocení pracovní schopnosti zaměstnance vzhledem k jeho věku, způsobu práce a k jeho zdravotnímu stavu.

Od roku 2015 je Age Management z.s. držitelem práv k české verzi dotazníku pracovní schopnosti (Work Ability Index) od Finského institutu pracovního zdraví v Helsinkách.

Výstupy z měření WAITM jako základní data pro nastavení opatření age managementu

Hlavním cílem realizace měření pracovní schopnosti WAITM je identifikace problematických oblastí pracovní schopnosti zaměstnanců, jejich podpora a udržení pracovní schopnosti v průběhu stárnutí zaměstnanců. Výsledkem závěrečného výpočtu je hodnota indexu WAITM, která vyjadřuje pracovní schopnost zaměstnance na bodové škále 7 – 49 bodů. Čím je tato hodnota vyšší, tím je jeho pracovní schopnost lepší. Pracovní schopnost je dle získaných bodů hodnocena jako špatná, průměrná, dobrá anebo vynikající.

Výstupy měření jsou zpracovány v následujících formách:

  1. souhrnná zpráva pro zaměstnavatele obsahující vyhodnocení hodnot pracovní schopnosti měřených zaměstnanců, včetně statistického vyhodnocení a interpretace dat, návrh na implementaci opatření age managementu do oblasti personálního řízení
  2. individuálně zpracovaný výstup pro zaměstnance, včetně doporučení na posilování pracovní schopnosti v jednotlivých oblastech

Odborný článek o měření pracovní schopnosti pomocí Work Ability IndexTM v České republice: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2017/02/11.pdf

Koncept pracovní schopnosti a způsob řízení jednotlivých faktorů pracovní schopnosti (age management)

Hledáním systematického řešení podpory zaměstnávání starších pracovníků se s velkým časovým náskokem před ostatními evropskými zeměmi začalo zabývat Finsko a to již v 80. letech minulého století. Na jejich řešení se podílel Finský institut pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách (Finnish Institute of Occupational Health – FIOH (www.ttl.fi) pod vedením prof. Juhani Ilmarinena.

Pracovní schopnost a její faktory

Jednotlivé faktory pracovní schopnosti byly identifikovány experty FIOH. Aby byla pracovní schopnost člověka dobrá, je nutný soulad mezi individuálními zdroji člověka (zdraví, kompetence, motivace, postoje, hodnoty) a nároky vykonávané práce. Pracovní schopnost je tvořena tzv. Domem pracovní schopnosti (zdraví, kompetence, hodnoty, motivace postoje, pracovní podmínky, slaďování rodinného pracovního života).

Nástroj na měření pracovní schopnosti – Work Ability IndexTM

V 80. letech minulého století byla realizovány longitudinální studie měření poklesu pracovní schopnosti pomocí metody Work Ability Index™ (WAI™) u stárnoucích pracovníků ve věku 45 plus na vzorku 6,5 tisíce zaměstnanců po dobu téměř 28 let.

Realizovaná studie prokázala velmi výrazný pokles hodnot pracovní schopnosti u téměř 30 % zaměstnanců. Následné studie uskutečněné v dalších zemích EU prokázaly validitu této metody a současně ukazují na velmi výrazný pokles pracovní schopnosti u vybraných profesí, mezi které patří i učitelé, např. studie provedené v Německu, v Brazílii a Nizozemsku.

Age management

Základní definici age managementu (AM) představuje způsob řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál zaměstnanců a zahrnuje všechny věkové skupiny na pracovišti.

Základním pojmem AM je „pracovní schopnost“. Age management pak představuje způsob řízení jednotlivých faktorů pracovní schopnosti.

Získání relevantních vstupních dat – použití validovaných metod

Základním předpokladem pro implementaci správných opatření u zaměstnavatelů je získání relevantních dat a na jejich základě pak stanovení přesně zacílených činností pro implementaci age managementu. Situace v podnicích je velmi individuální a opatření na podporu pracovní schopnosti nelze zevšeobecňovat, ale třeba je zacílit přímo dle výsledků vstupní analýzy.

Pro komplexní řešení je nutné navrhnout realizaci opatření ze všech pater pracovní schopnosti. Opatření, která nezohledňují všechna patra, jsou v dlouhodobém časovém horizontu neúspěšná a vedou k poklesu pracovní schopnosti zaměstnanců.

[1] Ilmarinen, J. Jak si prodloužit aktivní život. Stárnutí a kvalita pracovního života v Evropské unii. Príroda, Bratislava, 2008, ISBN 978-80-07-01658-3