Age management » nabízí komplexní přístup k řešení demografické situace »  formou řízení jednotlivých faktorů pracovní schopnosti ». Udržení pracovní schopnosti je totiž klíčové pro úspěšné uplatnění na trhu práce v jakékoli životní fázi. Pro udržení pracovní schopnosti je důležité, aby zaměstnanci pracovali kvalifikovaně, motivovaně a zdravě v každém věku.2  

ZÁKLADNÍ POSELSTVÍ AGE MANAGEMENTU

 • Uplatňování prvků age managementu znamená zejména změnu postojů k věku:
  • Posuzovat pracovníky pouze na základě jejich kalendářního věku je zavádějící
  • Základem by měl být vždy individuální přístup a vnímání skutečnosti, že s přibývajícím věkem rostou i individuální rozdíly mezi pracovníky jak v oblasti tělesné i duševní výkonnosti
  • Produktivita pracovníka se sice s rostoucím věkem může snižovat, ale není to faktor, který by měl vypovídací hodnotu o výkonnosti jednotlivce, ať už mladšího anebo staršího věku (Vaupel, J, W. et al., 20093)
 • Problematika stárnutí se týká naprosto každého a o jeho kvalitě se rozhoduje mnohem dříve, než si možná připouštíme
 • Negativní postoje ke stárnutí vycházejí z nedostatků znalostí: zažitých věkových stereotypů i mediální prezentace s převažujícím nastavením kultu mládí (Ilmarinen, 20084)
 • Věkově diverzifikovaný pracovní tým se ukazuje jako nejefektivnější formou spolupráce
 • Věkové diskriminaci jsou vystaveni i pracovníci na druhé straně pomyslného spektra, tedy mladí pracovníci
 • Porozumění základním aspektům problematiky stárnutí důležitou kompetencí manažerů, protože mají pravomoc ovlivňovat prostředí pracoviště

VZNIK KONCEPTU AGE MANAGEMENTU

 • Finsko, 80. léta 20. století jako reakce na rapidní stárnutí finské populace
 • Klíčová instituce: Finský institut pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách (FIOH) s Prof. Juhani Ilmarinenem (ttl.fi) realizovali výzkum zdraví, funkční kapacity, pracovní schopnosti, pracovního prostředí a stresu pracovníků ve věku nad 45 let v důsledku stárnutí na 6 500 státních zaměstnanců po dobu 28 let (r. 1981)
  • Výsledky:
   • 60 % pracovníků si udrželo svůj WAI na dobré nebo vynikající úrovni
   • zhruba 10 % zaznamenalo dokonce zlepšení
   • přibližně 30 % zaznamenalo během stárnutí dramatický pokles WAI
   • Práce samotná nezabránila poklesu pracovní schopnosti u třetiny respondentů nezávisle na povolání a pohlaví
  • Potřeba nalézt řešení, jak udržet pracovníky v pracovním procesu déle a v co nejlepší fyzické a duševní kondici
  • Zdraví, aktivita a spokojenost = základ pro setrvání v pracovním procesu
  • Nutnost péče a podpory pracovní schopnosti pracovníků v průběhu celého pracovního života

PROČ SE AGE MANAGEMENTEM ZABÝVAT

 • Nejcharakterističtějším současným rysem demografického vývoje České republiky je stárnutí populace5:
 • Dle demografických předpovědí do roku 2050 můžeme očekávat až jednu třetinu obyvatel, kteří budou starší 65 let. To je důsledkem dvou faktorů:
  • snížené plodnosti
  • zlepšování zdravotního stavu populace, tedy dožívání se vyššího věku (tento jev nazýváme vyšší naděje dožití)
 • Stárnutí populace vyvolává otázky týkající se možnosti prodloužení pracovní činnosti starších pracovníků:

Posunutí věku odchodu do důchodu ale vytváří pouze legislativní rámec, jehož naplnění záleží na reálných podmínkách umožňujících starším pracovníkům dosahovat kvalifikace, znalosti a dovednosti žádané zaměstnavateli a obstát tak v konkurenci na trhu práce. Cestou k posílení konkurenceschopnosti na trhu práce je další vzdělávání, jehož předpokladem je vyhovující zdravotní stav (Czesaná, 20066)

Neexistuje žádný důvod chtít vyřadit starší pracovníky. Naopak všichni si musí zvyknout, že je ekonomika bude potřebovat a že také budou použitelní: zkušenosti jsou cenné a právě dnešní přetechnizovaný svět vyžaduje vysoký stupeň zodpovědnosti a obezřetnosti. Jedná se o vlastnosti, které jsou imanentní stáří. Starší lidé obtížněji hledají zaměstnání nejen vzhledem k výše uvedené osobnostní charakteristice, ale mnohdy pro svůj věk jako takový (Henzler, 20137)

 • Lidé nad 50 let už ale tvoří třetinu nezaměstnaných a neustále jejich počet roste8
 • Lidé v předdůchodovém věku často končí nejen na úřadech práce, ale také odchází předčasně do penze. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení lidí se zkrácenou penzí přibývá – jen za posledních deset let se jejich počet dokonce trojnásobil. Ve srovnání s evropskými státy je tak Česko fenoménem.

„Ta situace není ideální v členských státech Evropské unie nikde. Nicméně Česká republika je možná i nejhorší9,“

říká Monika Červíčková, ředitelka sdružení Plus padesát

 • Age management je tak aktuální výzvou nejen ekonomickou, ale především sociální: neřešení této výzvy by s vysokou mírou pravděpodobnosti do budoucna ohrozilo nejen ekonomickou stabilitu, ale především soudržnost a blahobyt celé České republiky

CO MŮŽE AGE MANAGEMENT NABÍDNOUT

 • Opatření age managementu obsahují široké spektrum činností v rámci rozvoje personálních strategií s přihlédnutím k potřebám jednotlivých generací na pracovišti:
  • péče o zdraví, podpora, udržování a zlepšování fyzické a duševní kondice zaměstnanců,
  • vzdělávací aktivity, podpora mezigenerační spolupráce,
  • podpora uspokojení z práce a zachování pracovní pohody,
  • opatření na slaďování rodinného a pracovního života:
  • rozvoj pracovního prostředí, přizpůsobení organizace práce (práce z domova, flexibilní úvazky), ergonomie práce, řízení směn dle podnětů zaměstnanců
  • flexibilnější plánování práce v průběhu celého života
 • Cílená opatření podporující zdraví a profesní rozvoj zaměstnanců jsou pro firmu výhodnější než propouštění nebo předčasné odchody do důchodu
 • Zahraniční zkušenosti i zkušenosti některých velkých českých firem ukazují, že právě tato opatření mohou být cestou, jak zvýšit pracovní schopnost svých zaměstnanců a tak i prosperitu a konkurenceschopnost firmy

Péče o pracovní schopnost je totiž klíčová pro uplatnitelnost zaměstnanců, úspěšnost firem i prosperitu státu ».1

Můžeme Vám pomoci na každé z těchto úrovní, podívejte se na naši nabídku »

 


Zdroje:

1  Planning the future: Implications for occupational health; delivery and training, UK, 2016

2 Převzato z webu: Nadace Eurofound, tripartitní agentura EU: https://www.eurofound.europa.eu/topic/sustainable-work

3 Engberg H, Oksuzyan A, Jeune B, Vaupel JW, Christensen K. Centenarians—a useful model for healthy aging? A 29 year follow-up of hospitalizations among 40 000 Danes born in 1905. Aging Cell 2009; 8: 270–76.

4  Ilmarinen, J. Jako si prežit aktivny život. Starnutie a kvalita pracovného života v Europskej únii. Bratislava: Príroda, 2008.

5 Zdroj: Český statistický úřad: Česká republika v číslech – 2016

6 CZESANÁ, V., HAVLÍČKOVÁ, V., ŠÍMOVÁ, Z., VYMAZAL, J. Podpora vzdělávání starších osob. 1. vyd. Praha: Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání, 2006. s. 5.

7 HENZLER, H. Soužití generací.Wolters Kluwer,Praha: Wolters Kluwer ČR,2013.

8 Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/nezamestnanost-starsich-lidi-roste-firmy-chteji-cizince-pev-/ekonomika.aspx?c=A170128_184511_ekonomika_jol

9 Zdroj:  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pocet-nezamestnanych-nad-50-let-se-za-13-let-vice-nez-zdvojnasobil_201410230525_mtaborska  

Ilmarinen, J.: Podpora aktivního stárnutí na pracovišti, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2012