Zavádění age managementu do praxe organizace obsahuje dvě vzájemně propojené části:  

1. Analytická část – analýza situace u zaměstnavatelů

Cílem je zmapování stávající situace za použití mezinárodně uznávaných validovaných metod, získání relevantních dat pro navržení konkrétních systémových opatření na podporu pracovní schopnosti zaměstnanců daného podniku.

Bez realizace této části není možné, aby podnik realizoval zavádění opatření age managementu vzhledem k tomu, že bez relevantních dat nelze efektivitu přijímaných opatření žádným způsobem vyhodnotit.

CHCETE ABY VAŠE ORGANIZACE FUNGOVALA NA PRINCIPECH AGE MANAGEMENTU? PODÍVEJTE SE NA NAŠI NABÍDKU PRO ZAMĚSTNAVATELE »

 

Specifikace používaných metod
 • AM AUDIT: Sken jednotlivých pilířů age managementu (Ilmarinen, 2008) – nástroj pro zmapování současné situace opatření age managementu, číselně i graficky vyhodnotí současný stavu konkrétního zaměstnavatele
 • Měření pracovní schopnosti pomocí nástroje Work Ability Index, který identifikuje prioritní věkové cílové skupiny, na které má být zacílena podpora v oblasti zdraví, ergonomie, psychosociálních podmínek a motivace v dané organizaci
 • Měření Indexu pracovní pohody pomocí nástroje Personal Radar (WAI 2.0), který číselně vyhodnotí oblasti indexu pracoviště – zátěž, stres, odhad pracovní schopnosti a index pracovní pohody a rovněž poskytuje data pro implementační část Company Radar
 • Sumarizace výsledků všech metod a návrh konkrétních klíčových aktivit dle členění jednotlivých faktorů domu pracovní schopnosti (= návrh klíčových aktivit pro realizaci implementační části)

 

2. Implementace opatření age managementu (na základě výsledků analytické části)

Cílem je zavádění konkrétních opatření dle výsledků vstupní analýzy na základě konceptu pracovní schopnosti a jeho jednotlivých faktorů.

Pro komplexní řešení je nutné navrhnout realizaci opatření ze všech pater Domu pracovní schopnosti. Opatření, která nezohledňují všechna patra, jsou v dlouhodobém časovém horizontu neúspěšná a vedou k poklesu pracovní schopnosti.

Opatření na podporu pracovní schopnosti zaměstnanců by měla být směřována do všech následujících oblastí:

 • zdraví a funkční kapacity
 • vzdělávacích aktivit
 • podpory motivace, postojů, hodnot
 • pracovních podmínek na pracovišti
 • slaďování pracovního a osobního života

 

3. KONTROLNÍ audit s vyhodnocením

Audit má za cíl vyhodnotit efektivitu přijatých a realizovaných opatření v rámci zavádění age managementu.

Použité metody:

 • opětovné použití metody skenu naplňování jednotlivých pilířů age managementu
 • měření pracovní schopnosti pomocí nástroje WAI 1.0
 • vyhodnocení naplňování WAI 2.0 pomocí metody Company Radar
 • zhodnocení situace v oblasti zdraví
 • výstupem je zpracovaná souhrnná zpráva včetně statistického vyhodnocení dosažených hodnot

V případě splnění podmínek kvantifikovaného zlepšení od vstupní analýzy lze udělit osvědčení pro zaměstnavatele Age management Friendly®.