Spolupráce s Masarykovou univerzitou na projektu zaměřeném na modifikaci vzdělávacího programu Profesní seniorita® dle aktuálních potřeb učitelů

V listopadu 2018 Technologická agentura České republiky podpořila projekt, který bude řešit Ústav pedagogických věd a Age Management, z.s.

O PROJEKTU:

Projekt je součástí programu Éta a doba realizace bude od roku 2019 do roku 2021.

Hlavním cílem projektu je modifikovat a následně vědecky ověřit účinnost finského vzdělávacího programu Towards Successful Seniority™. Mezi další dílčí cíle můžeme zařadit upřesňování aktuálních potřeb učitelů středních škol v oblasti optimalizace pracovní schopnosti a tím předcházení syndormu vyhoření, na základě  teoretických a empirických východisek modifikovat finský vzdělávací program Towards Successful Seniority, ověřit účinnost modifikovaného vícerozměrového vzdělávacího programu směrem k optimalizaci pracovní schopnosti.

Projekt reaguje na dva významné spoločenské problémy:

  1. stárnutí pracovní síly – učitelů středních škol
  2. narůstající syndrom vyhoření u středoškolských učitelů

Více informací o projektu naleznete: ZDE

O TECHNOLOGICKÉ AGENTUŘE ČR:

Technologická agentura ČR je organizační složka státu zřízená roku 2009, všeobecně známá je pod zkratkou TAČR. Centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. TAČR zajišťuje přípravu a realizaci programu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek. Evaluaci a výběr návrhů projektů. Kontrolu a průběžné řešení a hodnocení pro  programy v projektech. Podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a mimo jiné spolupráci se zahraničními argumenty.

TAČR má své pole působnosti rozdělené na různé projekty profilující se  podle témat. Program Éta je program zaměřený na podporu aplikovaného společenského výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který byl schválen vládou ČR v roce 2017. Program je zaměřen  na podporu zapojení humanitních a společenských věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou v dnešní dynamické době základním kamenem.

Představení programů Technologické agentury ČR: ZDE

Cilem programu je posílení společenské a humanitární dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění  výstupů těchto aktivit v oblastech člověk a společnost, člověk a prostředí, člověk a ekonomika a člověk a společenský systém v kontextu v komunikaci mezi státem a občanem.