Inspirace z praxe vybraných států 1. část

Příklady z praxe mohou být skvělým vodítkem pro zájemce, kteří chtějí zavést nějakou změnu v podpoře pracovní schopnosti, ale netuší, jaké konkrétní kroky provést, a protože je nezbytné vnímat, že každá organizace působí v širším prostředí (společenských rámcových podmínkách), jako jsou kultura, právní předpisy, environmentální podmínky, demografická situace aj. Pojďme se v tomto článku podívat na konkrétní ukázky politik podpory a aplikace WAI ve Finsku, Rakousku a Slovensku.

Finsko

Debata o udržení a podpory pracovní schopnosti je ve Finsku téma, které je aktivně řešeno.

Finský úřad společně s Finským institutem pracovního zdraví si společně stanovili cíl více porozumět pracovní schopnosti v průběhu života jedince, proto vyvinuli nástroj k měření pracovní schopnosti: Work Ability Index

Důležité je také zmínit, že ve Finsku je téma pracovní schopnosti zakotveno v zákoně:

 • Zákon o ochraně zdraví při práci (2002), Zákon o bezpečnosti práce (2003) 

Další kroky vedly již ke konkrétním opatření na podporu pracovní schopnosti, které byly uvedeny v činnost skrz Národní program pro stárnoucí pracovníky. Tento program a následná důchodová reforma zlepšily míru zaměstnanosti starších pracovníků a postoje ke stárnutí.

Jedním z dlouhodobých cílů je prodloužit pracovní kariéru jedinců. 

Další významný krok byl program Veto.

o  Hlavním cílem bylo zatraktivnit práci jak z okamžitého, tak z dlouhodobého hlediska, a samozřejmě udržení pracovní schopnosti.

 •   Jak toho dosáhnout?
 • Skrz zvýšení průzkumů na pracovišti, hodnocení rizik a měření stresu.

Rakousko

Jedním z prvních kroků k tématu pracovní schopnosti pro ně bylo zahájení iniciativy „Zdravotní postižení v přechodném období“, v jejímž rámci vznikla také zdravotní skupina, která měla značný podíl na reformě systému invalidních důchodů a věnovala se také tématům zdravotního postižení, zdraví a práce.

 •   Na základě těchto kroků vláda později zahájila v podnicích preventivní program zaměřený na konkrétní cíle:

o   udržení zaměstnatelnosti,

o   snížení počtu invalidních důchodů,

o   podpory pracovní schopnosti.

Tato iniciativa dále vedla k přijetí programu Fit pro budoucnost, který je určen pro primární prevenci, která obsahuje cíle shodující se s iniciativou zmíněnou výše.

 •  Realizován byl v letech 2008-2012 a zapojilo se do něj celkem 20 podniků, včetně malých i středních podniků. Program obsahoval celkem 3 fáze:
 1. Semináře s cílem zvýšení povědomí o tématech souvisejících s pracovní schopností.
 2. Poradenská fáze, kdy byl každému zaměstnavateli zapojeného podniku přidělen poradce a poskytnuta další expertní podpora týkající se například specializace na ergonomii, technické odbornosti atd.
 3. Aktivity na podporu udržitelné zaměstnatelnosti, kdy bylo provedeno kolem 300 odborných intervencí, podpořenou řadou opatření (odpočinkové místnosti, ergonomická opatření, úpravy pracovních pomůcek).
 •  Výsledky programu ukázaly, že pracovní schopnost silně souvisí s faktory pracovní zátěže, hodnotami, schopností aktivně se zapojit, zdravím a možnostmi spolupráce. 

Během programu Fit pro budoucnost byl vyvinut index ABI Plus ➕, který měří stav řízení pracovní zátěže. Jeho výhodou je, že při posuzování zohledňuje subjektivní faktory, které jsou obvykle těžko měřitelné. Umožňuje zaměstnavateli zjistit, do kterých oblastí pracovního života zaměstnanců je dobré investovat. 

Na základě úspěšného programu Fit pro budoucnost přijala vláda  Zákon o práci a zdraví.  Klíčovým cílem tohoto zákona je co nejdéle udržet schopnost pracovat. K dosažení tohoto cíle zákon vytváří podmínky pro poskytování komplexních informací, které jsou snadno dostupné, a rovněž poradenským aktivitám.

Implementaci zmíněného zákona zajišťuje program fit2work. Jedná se o bezplatnou poradenskou službu pro individuální zájemce i zaměstnavatele. V rámci tohoto programu jsou realizovány mimo jiné také bezplatné přednášky (online i fyzické), kde se věnují například problematice syndromu vyhoření nebo tvorbě inkluzivních pracovních týmů.

Slovensko

Slovensko se v rámci tématu rozvoje pracovní schopnosti angažuje především skrz vládní aktivity. Jednou z nich je Národní program aktivního stárnutí na roky 2011-2030, který využívá především koncept indexu pracovní schopnosti Work Ability Index.

Program si stanovil 2 hlavní strategické cíle:

Využití potenciálu starších lidí k participaci v placené práci jako základu udržitelného vývoje společnosti v mezigenerační perspektivě

Klíčový cíl spolu s opatřeními: 

o   Flexibilní pracovní podmínky podporující setrvání starších pracovníků v placené práci a věkový management

 •   Jak toho docílit?
 • Příprava a zavedení opatření za účelem podpory udržení a zlepšení pracovní schopnosti zaměstnanců pomocí věkového managementu a výsledků zjišťování WAI (Work ability index)
 • Zavedením strategického nástroje řízení lidských zdrojů věkového managementu v SR skrze nástroje age managementu (aplikace vstupního auditu v různých odvětvích hospodářství SR; vypracování individualizovaných plánů zavedení; implementace do praxe; monitoring a poradenství; realizace výstupního a kontrolního auditu).
 • Příprava kvalifikovaných pracovníků pro aplikaci age managementu

Senzibilizace společnosti k problematice aktivního stárnutí a přijímání rozhodnutí na základě dostupných a kvalitních dat a výzkumných zjištění.

Klíčový cíl spolu s opatřením: 

o   Politika podpory aktivního stárnutí založená na datech, průběžném monitoringu a důkazech

 •   Jak toho docílit?
 • Realizace průzkumů stavu pracovní schopnosti zaměstnanců na Slovensku na základě standardizovaného nástroje Work Ability Index (WAI) jako základu pro prognózování vývoje pracovní schopnosti zaměstnanců různých profesí v průběhu jejich stárnutí

Veškeré informace naleznete ve studii pod tímto odkazem:

https://www.agemanagement.cz/studie-posouzeni-urovne-pracovni-schopnosti-zamestnancu-v-cr/