O projektu strategického partnerství Erasmus+ „Work Ability Management“

Projekt strategického partnerství Erasmus+ „Work Ability Management“ (WAM) se zaměřuje na řešení problematiky podpory zaměstnávání (nejenom) stárnoucích pracovníků prostřednictvím konceptu pracovní schopnosti.

Systematickým řešením této oblasti se s velkým časovým náskokem před ostatními evropskými zeměmi začalo zabývat Finsko a to již v 80. letech minulého století. Na řešení se podílel Finský institut pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách (Finnish Institute of Occupational Health – FIOH) pod vedením prof. Juhani Ilmarinena. Jednotlivé faktory pracovní schopnosti byly identifikovány experty FIOH, byla sestavena metoda na měření pracovní schopnosti Work Ability Index a tento koncept i jeho metody byly rozšířeny zejména v zemích západní Evropy a mnoha dalších zemích světa.

 Hlavním aspektem navrhovaného projektu je sociální začleňování, aktivity směřují k podpoře pracovní schopnosti zaměstnanců i osob aktuálně nezaměstnaných, k odstranění věkové diskriminace u stárnoucích zaměstnanců, podporují rovnost žen a mužů a hledají nové inovativní přístupy pro udržení vlastní zaměstnatelnosti prostřednictvím vzdělávacích a poradenských aktivit.

Konsorcium, které bude projekt realizovat, tvoří odborná pracoviště, která se problematikou konceptu pracovní schopnosti dlouhodobě zabývají:

 

Hlavní cíl

Hlavním cílem navrhovaného projektu je propojit odborná evropská pracoviště, která se problematikou pracovní schopnosti a age managementu zabývají, vzájemně sdílet jejich používané metody a společně vyvinout nové produkty se zaměřením na individuální potřeby zaměstnaných i nezaměstnaných osob, včetně podpory prostřednictvím digitálních technologií.  

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou tedy lektoři/poradci/facilitátoři a další experti působící v oblasti vzdělávání dospělých a kariérového poradenství.

Výstupy projektu

  • elektronická publikace „Podpora stárnutí na pracovišti“, která bude shromažďovat popis metod, nástrojů, příkladů dobré praxe, výukových metod, vzdělávacích programů a analytických nástrojů partnerských organizací v oblasti podpory pracovní schopnosti včetně oblasti poradenství ve všech zapojených zemích
  • metodika na řízení pracovní schopnosti pro cílovou skupinu osob zaměstnaných anebo zvažujících změnu profese
  • metodika na řízení podpory pracovní schopnosti pro cílovou skupinu osob nezaměstnaných
  • webová platforma „Digitální kouč“, která má za cíl mapovat potenciál člověka, podporovat učení a plánování a učit ho řídit změnu profese.

Všechny projektové výstupy budou přeloženy do všech jazyků zapojených partnerských zemí i do angličtiny a budou volně k dispozici všem zájemcům na webových stránkách předkladatele i partnerských organizací.

V oblasti dlouhodobého dopadu je cílem projektu vytvoření podmínek pro rozšíření konceptu pracovní schopnosti a age managementu jako možného nástroje pro řešení stárnoucí populace v pracovním životě, tak jak se to podařilo ve Finsku. V zemích střední Evropy je tento koncept stále málo využíván, přičemž jeho efektivita byla již mnoho vědeckými studiemi potvrzena.

Můžete sledovat stránku projektu na facebooku: https://www.facebook.com/workabilitymanagement/ 

Délka trvání: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023